Profil Kepala Madrasah

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatusy Syubban Kalimulyo adalah Ali Munir, S.Pd.SD


Ali Munir, S.Pd.SD