Profil Kepala MadrasahKepala Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatusy Syubban Kalimulyo adalah Shohibi, S.Pd.I
Shohibi, S.Pd.I, Kepala MI Tarbiyatusy Syubban